Chemické a potravinářské stroje a zařízení

Výzkumem v oboru CHEMICKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

Klíčovými aktivitami ústavu jsou projektování technologií, návrhy a konstrukce strojů a zařízení pro potravinářský průmysl (potraviny a potravinářské doplňky), chemický průmysl (základní chemické látky, rafinerie, těžba), zpracovatelský průmysl (plasty, keramika, stavební hmoty, sklo, balení a obaly), farmaceutický průmysl (nová léčiva, generika) a biotechnologie (biopaliva, odpady, bioprodukty, speciální organické látky, čištění odpadních vod a plynů).

Ve spolupráci s průmyslovými partnery ústav řeší:

  • návrhy a modelování toku tekutin v potrubních sítích,
  • návrhy a modelování hydraulických separačních procesů a zařízení (filtrace, separace heterogenních směsí působením gravitační nebo odstředivé síly, fluidace),
  • návrhy a modelování míchacích a směšovacích procesů a zařízení (heterogenní míchací systémy,
  • návrhy a modelování difúzně separačních procesů a zařízení (destilace, absorpce, adsorpce, membránové operace, krystalizace),
  • návrhy a modelování tepelných procesů a zařízení (ohřev a chlazení látek, kondenzace, odpařování, sušení),
  • návrhy a modelování mechanických procesů a zařízení (doprava, mechanická dezintegrace, skladování, aglomerace, mísení a dělení směsí materiálů).

Nedílnou součástí odborných aktivit ústavu je i experimentální stanovení fyzikálních a termofyzikálních vlastností různých látek a směsí. Řeší se simulace separačních a reakčních procesů a návrhy zařízení a to od dílčích strojů a zařízení až po kompletní technologie včetně jejich energetické optimalizace. Pro studium procesů a návrh zařízení jsou využívány modelové i poloprovozní experimenty, i numerické simulace pomocí programu Fluent, nebo např. Matlabu.

Jednotlivé laboratoře ústavu najdete zde.

Kontaktní osoba:

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. – vedoucí Ústavu procesní a zpracovatelské techniky
Tomas.Jirout@fs.cvut.cz; tel. +420 224 352 681